Стеван Рајчевић

добитник награде Др Димитрије Кириловић за 2010.

 

 

 

            Стеван Рајчевић је радни век у архиву прошао од места архивисте до директора, обједињујући на најбољи начин стечена знања и искуства. Током своје дугогодишње каријере увек је инсистирао на квалитету и тимском раду и за њега није било недостижног циља.

            Увидевши да је архивској струци неопходно удружење које би радило на развоју и унапређењу архивистичке теорије и праксе, те на стручном усавршавању архивских радника, Стеван Рајчевић је иницијатор обнове рада Друштва архивских радника Војводине, 2004. године. Пружио је пуну подршку реализацији свих програмских задатака Друштва, омогућивши му неограничено коришћење стручних, техничких и материјалних ресурса Архива Војводине. Значајном и континуираном помоћи на суфинансирању активности Друштва, омогућио је организацију стручних скупова, од којих и два велика међународна саветовања, као и развој међународне сарадње са архивским удружењима у окружењу, штампање свих бројева часописа Архивски анали и Зборника радова са саветовања Друштва архивских радника Војводине, Нови Сад, 2010. Захваљујући иницијативи и стручној и финансијској потпори Архива Војводине, Друштво архивских радника Војводине је објавило преводе међународних архивских стандарда: ISAD(G) – Општи међународни стандард за опис архивске грађе, ISAAR(CPF) – Међународни стандард архивског нормативног записа за правна, физичка лица и породице и ISDIAH – Међународни стандард за описивање установа које чувају архивску грађу.

            Дугогодишњим радом на челу Историјског архива Града Новог Сада и Архива Војводине, постао је пример руководиоца који је значајно утицао на промену и стварање нове слике свих архива у Војводини у јавности, као савремених, развојно оријентисаних установа, које се непрекидно мењају и усавршавају у циљу повећања доступности архивске грађе и максималног задовољења потреба грађана – корисника услуга архива.

            Посебан изазов су му представљале информационе технологије и њихова примена у архивској струци, у складу са међународним архивским стандардима. Разумевајући неопходност укључивања архива у савремене информационе токове, Стеван Рајчевић је на најефикаснији начин омогућио обнову, опремање и модернизацију Архива у циљу развоја сложеног Информационог система архива у Војводини. Своју визију места и улоге архива у будућности, реализовао је путем подмлађивања стручног кадра и омогућавање боље технолошке опремљености Архива Војводине.

            Стеван Рајчевић је аутор више стручних радова као и један од аутора изложби: Кроз фондове и збирке Архива Војводине, Воде Војводине, Привреда Војводине 1918–1941. кроз одабрану архивску грађу.

            Свестан да значај и квалитет архива почива на људима, приоритет рада Стевана Рајчевића је увек било омогућавање њиховог стручног усавршавања, професионалног напредовања и стварање нове генерације архивиста која ће у складу са најбољом традицијом струке, наставити да траже одговоре на захтеве и потребе савременог друштва.