Милорад Бешлин

добитник признања Др Димитрије Кириловић за 2010.

 

 

 

            Милорад Бешлин је био, не само стручњак и заљубљеник у архивистику, већ и визионар који је сагледавао делатност архива далеко испред свог времена, трудећи се да архивску делатност приближи савременим светским токовима и стандардима.

            Као врстан зналац информатичке технологије, Милорад Бешлин је учествовао у изради и реализацији идејног пројекта, те програмирању Јединственог архивског информационог система (ЈАИС) Републике Србије као и његовој имплементацији у појединим архивима. Том приликом програмирао је модуле: Спољна служба; Депо, обрада и сређивање и Центар за информације и документацију.

            У периоду од 1998–2005. године, за потребе Историјског архива Града Новог Сада израдио је следеће софтвере Аналитички инвентар; Архивска књига и Електронски деловодник, које у свом раду користе како Архив тако и други имаоци архивске грађе. Од када је започела прва дигитализација архивске грађе у Историјском архиву Града Новог Сада, Милорад Бешлин се бавио питањима и проблемима електронског архивирања, дигитализације архивске грађе, електронског канцеларијског пословања и електронског потписа, о чему је писао и излагао на бројним стручним скуповима у земљи и иностранству. Из обиља објављених радова, издвајамо најважније: Дигитализација архивске грађе у Историјском архиву у Новом Саду; нека искуства и препоруке, Преглед националног центра за дигитализацију, бр. 3, Београд, 2004, Вођење основних евиденција о архивској грађи и регистратурском материјалу у електронском облику – приказ програмског пакета Архивска књига, Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, бр. 2, Нови Сад, 2005, Пројекат мултимедијалне презентације Историјског архива у Новом Саду, Нови Сад, 2004.

            Током вишегодишњег рада на заштити архивске грађе ван архива, Милорад Бешлин се добро упознао са проблемима везаним за заштиту документарног материјала, објавивши низ радова везаних за питање канцеларијског пословања, преузимања стечајне архивске грађе, примене Закона о културним добрима – проблем начина заштите и коришћења компјутеризованог документарног материјала. Од значајних радова из ове области издвајамо: Канцеларијско пословање и архивска служба у Новом Саду од 1748. до 1914. године, Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, бр. 1, Нови Сад, 2004, Неки проблеми у преузимању стечајне архивске грађе, коаутор Југослав Вељковски, Међународни архивистички скуп Суботички архивски дани 2008. године.

            Милорад Бешлин је дао значајан допринос промовисању архивске грађе, посебно оне која се односи на историју Новог Сада, учешћем у пројектима Од Петроварадинског шанца до слободног краљевског града Новог Сада; Хронологија урбаног развоја Новог Сада до 1941. године; Педесет година рада Историјског архива Града Новог Сада, Поглед са Петроварадинске стене. За њих је урадио и мултимедијалне CD презентације.

            Својом неисцрпном енергијом и ентузијазмом, Милорад Бешлин је био и остао узор за све колеге и архивисте, који настављају путем којим је он крочио – загледан у будућност архива и архивске делатности.